Informujemy, że do dnia 20 września 2019 r. można składać wnioski o stypendium Fundacji Świętego Mikołaja. Spośród dostarczonych wniosków, komisja stypendialna wyłoni uczniów klas V – VIII, którzy są najbardziej zaangażowani dla społeczności szkolnej i lokalnej, osiągnęli średnią ocen w ubiegłym roku nie niższą niż 4,4 oraz żyją w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza 1500 zł.

Szczegółowe warunki przyznania stypendium zawarte są w Regulaminie Programu Stypendialnego, który jest dostępny na stronie https://stypendia.mikolaj.org.pl

Wniosek i oświadczenie o dochodach można pobrać na stronie szkoły (poniżej), fundacji lub w sekretariacie szkoły.

załączniki:

REGULAMIN
przyznawania i realizacji stypendiów w programie Stypendia św. Mikołaja Fundacji Świętego Mikołaja
obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020

Zasady dokumentowania dochodu

PROGRAM STYPENDIA ŚW. MIKOŁAJA, ROK SZKOLNY 2019/2020
WNIOSEK o przyznanie stypendium

Fundacja Świętego Mikołaja