INFORMACJE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauk z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami, informujemy:

  1. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie.
  2. Klasa 0 pracuje według planu lekcji w trybie stacjonarnym.
  3. Zajęcia dydaktyczne w klasach I-VIII są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne),

4. Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor zorganizuje zajęcia w szkole lub umożliwi uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

5. O braku możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania  należy powiadomić wychowawcę klasy.

6. Nauczanie zdalne odbywa się zgodnie z Regulaminem nauczania zdalnego i Zasadami zachowania podczas lekcji zdalnej, które znajdują się w e – dzienniku w zakładce Informacje.

7. Świetlica szkolna funkcjonuje na dotychczasowych warunkach dla uczniów klas młodszych, z pierwszeństwem dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią Covid-19. Zapisy na zajęcia w świetlicy u dyrektora szkoły.

8. Stołówka szkolna funkcjonuje na dotychczasowych warunkach dla klasy 0.

9. Pedagog szkolny dla klasy 0 pracuje stacjonarnie, a  dla klas I -VIII zdalnie wg regulaminu.

10. Biblioteka szkolna czynna jest: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 14.00, środa od 8.00 do 16.00.

11. Zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, rozwijające odbywają się:

a)Dla uczniów klasy 0 – stacjonarnie;

b)Dla uczniów klas I-VIII  zdalnie według planu.

 

Informacja